Leszokni aif

leszokni aif

Ez volt egyébként az utolsó bérleti előadás. A Vőlegényem, a gazember volt a míísordarabjuk és most is az.

Cigarettasirató

Végig Er­délyen mindenütt két-két estén játszot­ták s nemcsak zsúfolt házakat csináltak, de 4—5 napra prolongálták is előadásai­kat egy-egy városban. Most Bukarestben játsszák magyarul a magyar operettet és igen nagy sikerük van; annyira, hogy nyolc estén át leszokni aif maradnak még. Bródy tudni­illik leszokni aif színháznak, még pedig a vaudevillenek, az énekes bohózatnak akar új hajlékot adni. Annak a műfaj­nak, amely például Párisban ma is egész sor kisebbméretü és intim szín­ház legnépszerűbb csemegéje.

Ehhez a programhoz természetesen meg akarja változtatni a színház címét is s a meg­kezdődő szervezkedés egyéb gondjai között jóhangzású magyar címet keres, amely ezt a programot is kifejezze. Saját tudósítónktól. Világszerte nagy szenzációt keltett, hogy Primo Carnerát, az óriás olasz bokszolót négy­évi veretlenség után Larry Gains le­győzte.

kiléphet a dohányzásról

A küzdelem után Carnera az őt meginterjúvoló újságírók előtt kijelen­tette, hogy nagyfokú visszaesése tisztára annak tulajdonítható, mert az utóbbi időben a menedzserek doppingjai révén az alkohol és egyéb mérgek rabja lett, ami teljesen elpuhította. Carnera el­mondta, hogy azonnal Orangeburgba Newyork mellett utazik, ahol o leg­szigorúbb ellenőrzés mellett fog trení­rozni és az alkoholról leszokni. Carnera óta Saját részesedését ameri­kai papírokba fektette, amelyek ma alig érnek valamit, úgyhogy keresményéből csak olaszországi háza maradt leszokni aif.

8 Órai Ujság, 1932. június (18. évfolyam, 119-143. szám)

Szeptemberre Dempseyvel mérkőzik az olaszok kiválósága, aki ettől a mérkőzés­től nagy nyereséget remél és a télire négyhónapos indiai körútra megy, ösz- szesen Később visszatér a birkózáshoz, mert ré­gebben professzionista birkózó volt és rengeteg küzdelemben vett részt pompás sikerrel. Részint azért, mert több nevezés szere­ped a programon, részint pedig azért, mert a túlszigorúan 3 napos hajtási tila­lommal sújtott Benkő és Feiser bünte­tése letelt.

A közönség örömest fogja Benköt leszokni aif Feisert ismét versenyben haj­tani látni, mert sokan és komolyan saj­nálták a legelsörendű hajtó, Feiser bün­tetését, valamint, hogy itthon el lévén tiltva a hajtástól, Leszokni aif kellett mennie hajtani.

Ugyanis a Magyar' Turf jelen­tése leszokni aif vasárnap Brutust hajtotta a krieaui pályán, amely második lett. Erre remélhetőleg ezután nem lesz szük­sége. A pénteki versenynapon a követ­kezőiktől várunk jó futást: I. Oszlány — Deli — Körmendi-ménes, — II.

Flórika — Gondolat II. Pallós — Gringoire — Osztalék.

ha leszokott a cigarettázásról

Sacy — Szerető — Maszár-idomltás. Lord Ida — Steinitz-istálló — Nurmi — Dárda. Kedves-Milike — Erika O.

Vitaminok Nikotin és zöldséget tartalmazó zöldségek Az az információ, hogy leszokni aif a dohánylevél nikotint tartalmaz, elkapta a szememet, mint mindig, egészen véletlenül - megölte az időt, szörfözte az internetet, és szétaprózódott adatokkal találkozott. Érdeklődtem és úgy döntöttem, hogy írok egy cikket a növényi eredetű nikotinról - úgy gondolom, hogy ez az információ hasznos lesz azok számára, akik egyáltalán nem dohányoznak, és talán azoknak, akik a dohányzásról akarnak abbahagyni, bár meg kell majd leszokni aif az ilyen zöldségeket. Kiderült, hogy minden kivétel nélkül a Föld lakói a fiataloktól az öregekig szinte minden nap fogyasztanak nikotint egy kis mennyiségben, függetlenül a passzív vagy aktív dohányzástól. Az alkaloid nicotiana tabacum név egy lényegében véletlenszerű személy nevéből származik - Jean Nico, a francia királyi udvari francia nagykövet, aki ban elküldte Franciaország királynőjét, Catherine de Medici-t szárított levelekkel és dohánymagvakkal a királynő által elszenvedett gyakori migrén kezelésére.

Kolbay Ildikó halála Dr. Gaál Menyhértné Kolbay Ildikó, az ismert operaprimadonna tegnap Budapesten meghalt. A magyar opera­színjátszás egyik legnagyobb értékét Vesztette el benne, aki a Zeneakadémia operai tanszakának leszokni aif után sze­gődött a könnyebb műfaj szolgálatába.

Nagy sikerrel, sokoldalú tehetséggel alakította egész csomó operett főszere­pét úgy Budapesten, mint a vidék nagyvárosaiban, míg négy év előtt — férjhezmenetele után — vissza nem vo­nult a színpadtól.

Mindössze 33 évet élt. Férjén, dr, Gaál Menyhért I. Temetése ma, csütörtökön délután öt órakor lesz a gyáli-úti honvédkórház halottasházá­ból a rákoskeresztúri temetőbe.

Békeffi-revü a ligetben A címe:Mi volna, ha. Békeffi László rengeteg aktualitást kötött cso­korba, de ebben a bokrétában nem a virágok pompáznak, hanem — a tüskék.

Ha oroszok, akkor vodkaivás — ez az asszociáció már kiirthatatlanul beleivódott a köztudatba, egyesek szerint nem teljesen alaptalanul: a közgazdászok úgy számolják, az alkoholizmus évente 2 trillió rubelbe, vagyis a GDP százalékába kerül Oroszországnak. Hírdetés Kulisovka híres falu: nem isznak benne a férfiak és persze a nők semígy a vegyesboltban nem tartanak italt, mert nincs, aki megvegye. Pár éve bizony nem így festett a helyzet: munkanélküliség, reménytelenség — leszokni aif férfiak pedig egymás után kötöttek ki idő előtt a temetőben; a halál oka szinte minden esetben az leszokni aif volt. Aztán négy éve fordult a kocka: a falu asszonyai elhatározták, nem nézik tétlenül, hogy férfiak életük delén távoznak az élők sorából, így vagy úgy, de megpróbálják felszámolni a részegeskedést.

Persziflázs, szatíra, gúny, minden dol­gok fonáksága: a komikus, vidám cse­lekmény, amelyben a pesti és a pesties dolgok dominálnak természetesen. Egy tucatnyi vidám színpadi kép, köztük a páratlanul elmés rádió-jelenet, a rosta­vizsga, az operaparódia és a modern drámai előadás nagyszerűek és végtele­nül mulatságosak.

leszokni aif

Nagyon tetszettek Kemély Olly szelle­mesen előadott modern kupiéi is. A nyári revü mulatságos és látványos Volta, sok vidám aktualitása és pompás íelőadása a régi Feld-szinháznak igen Bök zsúfolt házat jelenthet. Az ötvenéves Strawinshy Strawinsky, az orosz zeneszerző, aki­nek nevét először 20—26 évvel ezelőtt kapta szárnyra a világhír, betöltötte az ötvenedik életévét. Nem is olyan régen még minden zenei forradalom jelképe volt, az leszokni aif ballettel együtt került az érdeklődés homlokterébe és a klasszikus hagyományok ellen lázadó zeneszerzők a világ minden táján őt bálványozták.

A leszokni aif időközben maga is megtért a klasszikus fegyelemhez és az európai zene hagyományaihoz. Közben teljesen elszakadt a hazájától és két világváros: Fétis és Berlin verseng érte, hogy melyik szolgálja jobbam a miért tűnt el a dohányzás utáni vágy. Szerzők, ha éjjel találkoznak Az egyik nyári operett szer- zöje találkozik a másik nyári operett szerzőjével.

Nikotin és zöldséget tartalmazó zöldségek

A nyár folyamán minden vasárnap és ün­nepnap 3 és 6 órai kezdettel ünnepi elő­adások lesznek Máriaremetén, a Szervita­rend rendezésében. A megnyitó díszelőadást június én, délután 3 éra­kor tartják meg. Bevezető beszédet dr. Nász István tábori püspök mond. A zenei részt össze­állította: Krém Béla karnagy, rendező: Baranyai Béla. Az előadások a mária- remetei templom kapuja előtt szabad téren lesznek, esős idő esetén fedett he­lyiségben.

leszokni aif

Nagysikerű hangversenyen mutatták be képességeiket dr. Gálné Singer Ibolyka hegedűmü- vésznő növendékei. Cserepes Etelka, a 7 éves kis csoda, kiforrott, művészi ered­ményt produkált.

Olimpiai hírek Harmincnyolc versenyzőnk Indul a 1 ős-angelesi olimpián. Ezek között lesz 17 úszó, 3 modern pentatlonista, 7 leszokni aif Bogén Erna társadalmi gyűjtés­ből megy ki3 birkózó Szekfüt Kapos­vár küldi ki2 ökölvívó, 1 tornász, 3 atléta és két hely még fenntartva. Újabb magyar nevezés a los-angelesl szellemi olimpiára. Horváth Henrik Szabolcs műépítész, aki Smith Jeremiás ösztöndíjjal amerikai tanulmányúton van, modem stadion tervpályázatát be­küldte a szellemi olimpiára.

A művet elfogadták azzal, hogy azt még a ma­gyar olimpiai bizottságnak láttamozni kell. Ezt a záradékolást Mártonfy Mik­lós dr.

Olimpiai válogató lövészverseny lesz szombaton és vasárnap a Marcibányi-téri lőtéren. A két nap alatt az olimpiai fel­tételeknek megfelelően 3 önálló versenyt rendeznek 3 sorozatban 10—10 lövés fekve 50 méterre. A próbaverseny ered­ménye alapján öttagú olimpiai váloga­tott keretet állítanak fel. Az eddigi tré­ningeredmények igen Mzelgöek, sokam 98—99 százalékos eredményt értek el.

Amerika szegényesen lesz képviselve Los-Angelesben, mert a dol­lárra leszokni aif olimpiai alapra eddig csak A julius 3-iki budapesti Becs—Budapest—Berlin kö­zötti nyolcevezös mérkőzésre tegnap délután tartották meg a próbaver­senyt. A három induló közül a Berli­ner Ruder Club legénysége győzött félhosszal az R. Közgyűlés után társasvacsora a klubház terraszán. X Most is Sehmelins; a favorit.

dohányzásellenes akupunktúra

Newyorkbói jelentik: A legutóbbi tréning­formák alapján a szakemberek Max Schmelinpct tippelik győztesnek, a világ- bajnoki döntőben Sharkeyvel szemben. Ez különben a fogadásokban Is kifejezésre jut, miután azok arányban Schme- ling mellett szólnak. MOZI ÉS FILM Halálmozdony Omnia Az olasz légiflotta bravúros mutat­ványai, Egyiptom természeti szépségei és régiségei és a Varázsszőnyegen a világ körül egyéb aktuális külföldi és magyar érdekességei már kedvező han­gulatot teremtettek a premier közön­ségének, amely kedvezően fogadta az előrehaladott idényben is joggal si­kerre számot tartó, rendkívül bonyo­lult cselekményü, de mindvégig le­bilincselő amerikai filmet, a Halál- mozdonyt.

Leszokni aif Lowe és Mae Clarké játssza a főszerepet a megható szerelmi történetben, amelynek egyes epizódjai alkalmat nyújtanak a vi­harzó tenger, égő hajó, a mondain varieté-élet plasztikus képeinek bemu­tatására. Orbók Attila fró dr. Ezzel kapcsolatban jegyezzük meg, hogy a Badius Metró Filmpalotában most megjelent film nem leszokni aif azzal a film­mel, amely ban jelent meg Fiacs­kám címmel a budapesti mozgóképszín­házakban, hanem egíy teljesen új film, melyet ez év elején készítettek.

Capttol Baross-tér Nagy Kató.

  1. Если же и эта попытка провалится, то .
  2. Hetek Közéleti Hetilap - Vodka helyett lapát

Franz Léderer, Halmay Tibor. És a kísérő- műsor. Corso Váci-utca 9. Rlchard Voss regénye. Corvin József körút és Űllői-út sarok. Telefon: József — József —84 : Bécsi víg asszonyok. Bolváry flhnoperett. Leszokni aif Forst. Décsl Teréz-krt. Harry Plel. Hangos magyar világhiradó. Elit Lipót-körút Harry Plel, Leszokni aif Junkermann. Tűz az opérában. Gustav Fróhllch. Flórián III. Flórlán-tér 3.

Milyen termékeket tartalmaz nikotin

Madame sátán. Reginaid Denni. Hangos Világhiradó. VilO; vasárnap: 3, 5.

1. mítosz: "Egyedül is képes vagyok lemondani a dohányzásról."

Fonna Kossuth L. Eggert Márta. Gretl Theimer. Halmay Tibor — Magyar világhiradó. Az első előadás mindennap félhelyárral! Hangol Llfret-mozl az FTC-pályával szemben.

hozzászólások